Referensband och pliktleverans
Den som sänder närradio är skyldig att spela in varje program och bevara dessa inspelningar i minst sex månader från sändningen. Detta framgår av 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Tillståndshavaren är skyldig att på begäran kostnadsfritt lämna en kopia av dessa inspelningar till Granskningsnämnden, Radio- och TV-verket och Konsumentombudsmannen. Även Justitiekanslern kan begära in kopior av referensband.

För att bl.a. säkerställa framtida forskning kring närradion finns, enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument, en skyldighet för sammanslutningar som sänder närradio att lämna en kopia av inspelningar av sända program. Statens ljud- och bildarkiv kräver in sådana pliktexemplar från fyra sändningsveckor per år.

Stockholms närradioförening anlitar ett företag som sköter denna referensinspelning centralt för alla sändande föreningar. Inspelningarna lagras som en MP3-fil per timme, dygnet runt.

Dessa filer kan begäras ut av den sändande föreningen själv mot en avgift, eller av myndigheterna enligt ovan. Stockholms närradioförening sköter också om pliktleveranserna till Statens ljud- och bildarkiv. Vi kan däremot inte sprida filerna till allmänheten då de i regel innehåller upphovsrättsskyddat material av olika slag.

Filerna lagras i 20 kbit/s. Ljudkvaliteten räcker för att höra vad som sagts men är inte tillräcklig för reprissändning i radio.

Start
English
Español
Sändningstider
Alla program
Att lyssna
Webbradio
Att sända
Närradio-
föreningens syfte

Teknik
Historia
Radio Sydost
Kontakta oss
Interna sidor